Odpisy amortyzacyjne – klucz do sukcesu w prowadzeniu działalności gospodarczej

Odpisy amortyzacyjne mają kluczowe znaczenie dla każdego przedsiębiorcy. Umożliwiają one rekompensowanie kosztów związanych z inwestycjami, takimi jak zakup sprzętu czy pojazdów, oraz zmniejszają zobowiązania podatkowe. Warto więc zgłębić ich tajniki, aby zoptymalizować zarówno procesy inwestycyjne, jak i podatkowe.

Czym są odpisy amortyzacyjne i jakie dobra podlegają amortyzacji?

Amortyzacji podlegają głównie środki trwałe, takie jak budynki, maszyny, urządzenia i środki transportu, ale także wartości niematerialne i prawne. Warto jednak pamiętać, że niektóre dobra, takie jak grunty czy prawo wieczystego użytkowania, amortyzacji nie podlegają.

Struktura amortyzacji i jej wpływ na wynik finansowy

Amortyzacja to proces rozłożenia kosztów związanych z zakupem środków trwałych na okres ich eksploatacji. Odpisy amortyzacyjne wpływają na wysokość wyniku finansowego oraz zmniejszają dochód podlegający opodatkowaniu.

Czynniki wpływające na okres amortyzacji

Okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych determinuje między innymi ich stan techniczny, tempo postępu techniczno-ekonomicznego, wydajność oraz prawne lub inne ograniczenia czasu używania.

Wybór odpowiedniej metody amortyzacji

Przedsiębiorca ma możliwość wyboru metody amortyzacji najkorzystniejszej dla swojej firmy. Wyróżniamy między innymi amortyzację liniową, degresywną, naturalną, progresywną, marży przychodów, szacunkową oraz grupową.

Raty amortyzacji i zaokrąglenia

Raty amortyzacji powinny być teoretycznie równe. W przypadku powstania zaokrągleń podczas dzielenia na raty, należy wyrównać je do pełnej kwoty odpisu rocznego w ostatniej racie amortyzacji w danym roku podatkowym. Podobnie postępujemy z zaokrągleniami powstałymi przy obliczaniu kwoty odpisu rocznego.

Odpisy amortyzacyjne to niezbędne narzędzie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wybór odpowiedniej metody amortyzacji oraz świadome zarządzanie tym procesem pozwoli na osiągnięcie korzyści finansowych i podatkowych.

Ewidencja odpisów amortyzacyjnych

Dokumentowanie odpisów amortyzacyjnych jest istotnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem. Warto prowadzić bieżącą ewidencję, która zawierać będzie informacje o środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych. W ewidencji powinny znaleźć się m.in.:

 • nazwa i opis środka trwałego,
 • data wprowadzenia do ewidencji,
 • wartość początkowa środka trwałego,
 • okres użyteczności ekonomicznej,
 • metoda amortyzacji,
 • stawka amortyzacyjna,
 • wysokość dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Kontrola i aktualizacja planu amortyzacji

W miarę upływu czasu oraz rozwoju przedsiębiorstwa może okazać się konieczne dokonanie zmian w planie amortyzacji. Wprowadzenie nowych środków trwałych, zmiana metody amortyzacji czy dostosowanie stawek amortyzacyjnych to działania, które mogą przyczynić się do optymalizacji zarówno kosztów, jak i zobowiązań podatkowych.

Znaczenie odpisów amortyzacyjnych w analizie finansowej

Odpisy amortyzacyjne mają wpływ na wynik finansowy i opodatkowanie przedsiębiorstwa. Dlatego warto uwzględnić je w analizie finansowej oraz prognozach na przyszłość. Świadoma i efektywna polityka amortyzacyjna może wpłynąć na poprawę rentowności i płynności finansowej firmy, a także na jej atrakcyjność dla inwestorów i partnerów biznesowych.

Podsumowanie

Odpisy amortyzacyjne są kluczowym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Zarządzanie procesem amortyzacji, wybór odpowiedniej metody oraz umiejętne dostosowywanie planu amortyzacji do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa przyczynią się do optymalizacji kosztów i zobowiązań podatkowych. Przedsiębiorca, który rozumie znaczenie odpisów amortyzacyjnych oraz potrafi je efektywnie wykorzystać, zyskuje przewagę konkurencyjną oraz solidne fundamenty dla rozwoju swojej firmy.

Kontrola dowodów księgowych: Proces i kwalifikacja do ujęcia w księgach rachunkowych

Rodzaje dowodów księgowych

Dowody księgowe są niezbędnym elementem zapisów w księgach rachunkowych i powinny być rzetelne, kompletne oraz wolne od błędów rachunkowych. Ustawa o rachunkowości wyróżnia dowody zewnętrzne obce, zewnętrzne własne, wewnętrzne, dowody księgowe zbiorcze, korygujące, zastępcze oraz rozliczeniowe.

Kontrola dowodów księgowych: merytoryczna, formalnoprawna i rachunkowa

Kontrola dowodów księgowych obejmuje:

kontrolę merytoryczną: sprawdzenie, czy dowód księgowy odpowiada rzeczywistemu przebiegowi operacji gospodarczej,

kontrolę formalnoprawną: weryfikacja, czy dowody księgowe zostały wystawione prawidłowo i zawierają wymagane dane,

kontrolę rachunkową: sprawdzenie, czy dane liczbowe na dowodzie księgowym są wolne od błędów liczbowych.

Dekretacja dowodów księgowych

Po kontroli dowodów księgowych, powinny one być zakwalifikowane do ujęcia w księgach rachunkowych poprzez dekretację, czyli wskazanie miesiąca księgowania, sposobu ujęcia na kontach księgowych oraz podpis osoby dokonującej tego wskazania.

Procedury kontrolne i dekretacji

Sposób kontroli i dekretacji dowodów oraz szczegółowe procedury są ustalane przez jednostkę w zależności od specyfiki procesów gospodarczych i rodzaju dokumentacji źródłowej. Przyjęty sposób sprawdzania dowodów księgowych i ich zakwalifikowania do ujęcia w księgach rachunkowych jest zapisywany w dokumentacji określającej sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zasady obiegu dokumentów i odpowiedzialność za kontrolę

Zasady obiegu dokumentów i ich kontroli oraz osoby (stanowiska) odpowiedzialne za te czynności są zawarte i opisane w instrukcji obiegu dokumentów, będącej załącznikiem do polityki rachunkowości.

Uproszczenia w kontroli dowodów księgowych

Ustawodawca dopuszcza możliwość zaniechania umieszczania na dowodzie danych potwierdzających przeprowadzenie kontroli lub pominąć kontrolę rachunkową, jeśli wynika to z techniki dokumentowania zapisów księgowych lub gdy obliczenia wykonane są w systemie informatycznym. 

W przypadku użycia takiego systemu, dekretacja dowodów księgowych może być zautomatyzowana, co eliminuje konieczność fizycznego oznaczania każdego dowodu księgowego. Ważne jest jednak, aby program komputerowy umożliwiał identyfikację osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie kontroli oraz dekretację dowodów księgowych.

Podsumowanie

Kontrola dowodów księgowych oraz ich kwalifikowanie do ujęcia w księgach rachunkowych są kluczowymi elementami procesu ewidencji operacji gospodarczych w jednostce. Kontrola merytoryczna, formalnoprawna i rachunkowa pozwala na sprawdzenie rzetelności, kompletności oraz poprawności rachunkowej dowodów księgowych. Następnie, dekretacja dowodów księgowych umożliwia ich właściwe zakwalifikowanie do ujęcia w księgach rachunkowych.

Przyjęty sposób kontroli, dekretacji oraz przeprowadzenia całego procesu powinien być dostosowany do specyfiki jednostki oraz zgodny z wymogami ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami prawa. Wszystkie te procedury powinny być opisane w dokumentacji określającej sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zasadach (polityce) rachunkowości jednostki.

Prowadzenie ewidencji szkoleń BHP

Prowadzenie ewidencji szkoleń BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) jest nie tylko wymogiem prawnym, ale również kluczowym elementem dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Dzięki temu można uniknąć wypadków i ewentualnych konsekwencji prawnych, a także zoptymalizować koszty związane z organizacją szkoleń. Współpraca z profesjonalną księgową z Gdyni może pomóc w skutecznym zarządzaniu ewidencją szkoleń BHP i spełnieniu wszelkich wymogów prawnych.

2. Dlaczego prowadzenie ewidencji szkoleń BHP jest ważne?

2.1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników

Prowadzenie ewidencji szkoleń BHP pozwala na monitorowanie, czy wszyscy pracownicy przeszli wymagane szkolenia. Dzięki temu pracodawca może upewnić się, że wszyscy zatrudnieni posiadają aktualną wiedzę na temat bezpiecznych praktyk w miejscu pracy.

2.2. Spełnienie wymogów prawnych

Prowadzenie ewidencji szkoleń BHP jest wymagane przez prawo. W Polsce obowiązują różne przepisy, które regulują kwestie szkoleń BHP dla pracowników, takie jak Kodeks pracy czy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji może prowadzić do konsekwencji prawnych, takich jak kary finansowe czy nawet odpowiedzialność karna.

2.3. Optymalizacja kosztów szkoleń i zarządzanie ryzykiem

Dokładne prowadzenie ewidencji szkoleń BHP pozwala na identyfikację pracowników, którzy wymagają przeprowadzenia lub odświeżenia szkoleń, a także na zrozumienie, które aspekty BHP wymagają większego zaangażowania. Dzięki temu można zoptymalizować koszty szkoleń i minimalizować ryzyko związane z brakiem odpowiedniej wiedzy na temat BHP wśród pracowników.

3. Oferta księgowej z Gdyni

3.1. Profesjonalne prowadzenie ewidencji szkoleń BHP

Księgowa z Gdyni oferuje kompleksowe usługi kadrowe związane z prowadzeniem ewidencji szkoleń BHP, które obejmują między innymi: Sporządzanie i aktualizowanie ewidencji szkoleń BHP dla pracowników Monitorowanie terminów przeprowadzenia szkoleń Przypominanie o zbliżających się terminach szkoleń Pomoc w organizacji szkoleń BHP dla pracowników Analizę potrzeb szkoleniowych pracowników i dobór odpowiednich szkoleń Dzięki profesjonalnej pomocy księgowej z Gdyni można mieć pewność, że ewidencja szkoleń BHP jest prowadzona w sposób kompleksowy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

3.2. Optymalizacja kosztów i minimalizacja ryzyka

Księgowa z Gdyni oferuje również pomoc w optymalizacji kosztów szkoleń BHP oraz minimalizacji ryzyka związanego z brakiem wiedzy pracowników na temat BHP. Dzięki analizie potrzeb szkoleniowych pracowników można dokładnie określić, które szkolenia są konieczne, a które można odłożyć na później. To pozwala na zoptymalizowanie kosztów i minimalizację ryzyka związanego z brakiem wiedzy pracowników. Podsumowanie Prowadzenie ewidencji szkoleń BHP jest ważnym elementem dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, a także spełnienia wymogów prawnych. Współpraca z profesjonalną księgową z Gdyni pozwala na skuteczne zarządzanie ewidencją szkoleń BHP i minimalizację ryzyka związanego z brakiem wiedzy pracowników. Dzięki temu można uniknąć niebezpieczeństwa w miejscu pracy oraz zapewnić spełnienie wymogów prawa.

Kontrola skarbowa a podatkowa

Kontrola skarbowa a podatkowa

Zgodnie z obecnymi zapisami  podatnicy mogą być poddani kontroli podatkowej i celno-skarbowej (1 marca 2017 weszła w życie ustawa wprowadzająca postępowanie celno-skarbowe, zastępujące wcześniej przeprowadzane postępowanie skarbowe). Postępowanie podatkowe i celno-skarbowe przeprowadzone są przez odrębne organy i podlegają różnym procedurom.

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa sprawdza, czy podatnik wywiązuje się z obowiązków, które wynikają z przepisów prawa podatkowego. Sprawdzana jest np. poprawność rozliczeń czy terminowość składania deklaracji. Postępowanie opiera się na przepisach ustawy Ordynacji podatkowej, a wszczyna je naczelnik urzędu skarbowego, pod który podlega podatnik.

Co do zasady podatnik powinien zostać poinformowany o zamiarze wszczęcia kontroli. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest kontrola bez uprzedniego zawiadomienia. Postępowanie kontrolne może trwać maksymalnie miesiąc (od dnia jego wszczęcia). Czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie podatnika, w miejscu przechowywania dokumentacji i w miejscach związanych są z prowadzoną działalnością.

Po zakończeniu postępowania organ kontrolujący wydaje protokół z ewentualnymi zastrzeżeniami. Podatnik może złożyć deklarację korygującą, przysługuje mu również prawo do odwołania się od decyzji podatkowej.

Kontrola celno-skarbowa

Kontrolę celno-skarbową wszczyna naczelnik dowolnego urzędu celno-skarbowego. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz odpowiednich przepisów Ordynacji podatkowej. Głównym celem tego rodzaju kontroli jest zwalczanie wyłudzeń VAT i oszustw podatkowych.

Kontrola celno-skarbowa nie musi być poprzedzona zawiadomieniem podatnika. Przeprowadzana jest na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Zgodnie z przepisami postępowanie kontrolne powinno zostać zakończone nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Czynności kontrolne mogą być wykonywane w urzędzie celno-skarbowym, siedzibie kontrolowanego, w miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg podatkowych, a także w każdym innym miejscu, które związane jest z prowadzoną przez kontrolowanego działalnością.

Po zakończeniu postępowania podatnik dostaje wynik kontroli. W razie wykrycia nieprawidłowości, jeśli kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami, może złożyć deklarację korygującą. Nie ma możliwości złożenia odwołania od wyników kontroli.

 

najczęściej szukane zagadnienia

 • działalność gospodarcza vat czy ryczałt
 • jak rozliczyć ryczałt miesięczny
 • jednoosobowa działalność gospodarcza ryczałt
 • jpk ryczałt
 • obliczanie podatku dochodowego ryczałt
 • opodatkowanie w formie ryczałtu
 • rozliczenie roczne ryczałt
 • ryczałt ewidencjonowany a vat
 • ryczałt ewidencjonowany ustawa
 • vat a ryczałt
 • własna działalność gospodarcza ryczałt
 • zaliczka na podatek ryczałt

Adres

 ul. Stryjska 24
pokój nr 14
81-506 Gdynia Redłowo
(Wejście od ul. Halickiej)

Godziny pracy

Poniedziałek-Czwartek
godziny 9.30 – 15.30

Kontakt

tel: 501 037 929
biuro@mgfinanse.pl

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Dla kogo ryczałt? (Kto może skorzystać z ryczałtu?)

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych(ryczałt) to uproszczona forma opodatkowania, którą, mogą stosować osoby fizyczne, przedsiębiorstwo w spadku, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych. Prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2020 r. zgodnie z obecnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami mają podatnicy, którzy w 2019 r. osiągnęli przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 1.093.350 zł (250.000 euro × 4,3734 zł/euro) lub osiągnęli przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 1.093.350 zł. Przedsiębiorca, który dopiero rozpoczął działalność gospodarczą w danym roku podatkowym i nie korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej – może wybrać ryczałt bez względu na wysokość przychodów do końca tego roku.

Kto nie może skorzystać z ryczałtu? (Wyłączenia z ryczałtu)

Opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody m.in. z tytułu:

 • prowadzenia aptek
 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów)
 • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym(lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny)
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Ponadto, opodatkowania w tej formie nie można stosować do takich usług, jak m.in.: pośrednictwo w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, pośrednictwo w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metalu i chemikaliów, usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwo podatkowe.

Pełny katalog usług wyłączonych z możliwości opodatkowania ryczałtem zawarty jest w załączniku nr. 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Ryczałtu nie można stosować także w sytuacji, gdy w danym roku podatkowym była zmieniana działalność:

 • z samodzielnej na prowadzoną w formie spółki z małżonkiem
 • ze spółki z małżonkiem na prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków
 • z prowadzonej samodzielnie przez małżonka na prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka – jeżeli małżonek (lub małżonkowie) przed zmianą opłacali podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W jaki sposób dokonać wyboru ryczałtu?(Zgłoszenie ryczałtu)

Oświadczenie o wyborze ryczałtu należy złożyć najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód albo do końca roku podatkowego (jeśli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu). Oświadczenia nie musisz składać ponownie w kolejnych latach działalności. Oświadczenie możesz złożyć bezpośrednio do urzędu skarbowego lub za pośrednictwem wniosku o wpis w CEIDG.

Stawki ryczałtu

O wysokości stawki ryczałtu decyduje rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. W 2020 r. w stosunku do przychodów z działalności gospodarczej obowiązują stawki: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% oraz 3%. Jeżeli podatnik osiąga przychody opodatkowane różnymi stawkami, wysokość ryczałtu ustala się przy zastosowaniu stawki właściwej dla danego rodzaju działalności.

Podstawa opodatkowania

Ryczałt jest ustalany od przychodów. Przy ryczałcie nie można pomniejszać przychodów o koszty jego uzyskania (inaczej niż przy tradycyjnym sposobie opodatkowania). Dlatego ten sposób opodatkowania będzie korzystny dla osób, które ponoszą niskie koszty działalności.

Zasady opłacania ryczałtu

Ryczałt można opłacać miesięcznie lub kwartalnie . Miesięczne mogą płacić wszyscy podatnicy stosujący tę formę opodatkowania, natomiast ryczałt kwartalny w 2020 r. mają prawo opłacać podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2019 r. nie przekroczyły 25.000 euro, czyli 109.335 zł. O wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu podatnicy informują w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób opłacania ryczałtu ewidencjonowanego.

Zeznanie roczne ryczałtowca PIT-28

Ryczałtowcy składają zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu w roku podatkowym na formularzu PIT-28 od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Od przychodu można odliczyć:

 • zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne
 • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane w roku podatkowym
 • wydatki na cele rehabilitacyjne(tzw. ulga rehabilitacyjna)
 • wydatki na Internet(tzw. ulga internetowa)
 • darowiznę na określone cele.

Podatek ulega obniżeniu, w pierwszej kolejności, o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Można też skorzystać z ulgi dla osób osiągających dochody za granicą (tzw. ulga abolicyjna). Podatnikom płacącym podatek w tej formie przysługuje wniosek o przekazanie 1% ryczałtu na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Przy ryczałcie nie przysługuje możliwość wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem lub z dzieckiem (nie ma znaczenia brak przychodu ze źródła działalności czy też jej zawieszenie).

Zalety ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to:

 • łatwa księgowość,
 • niskie stawki podatku,
 • możliwość rozliczania się z fiskusem w okresach kwartalnych.

Wady ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to:

 • brak wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem, oraz ulgi na dzieci,
 • nie można odliczyć kosztów uzyskania przychodów,
 • nie można z tej formy opodatkowania zrezygnować w ciągu roku.

najczęściej szukane zagadnienia

 • działalność gospodarcza vat czy ryczałt
 • jak rozliczyć ryczałt miesięczny
 • jednoosobowa działalność gospodarcza ryczałt
 • jpk ryczałt
 • obliczanie podatku dochodowego ryczałt
 • opodatkowanie w formie ryczałtu
 • rozliczenie roczne ryczałt
 • ryczałt ewidencjonowany a vat
 • ryczałt ewidencjonowany ustawa
 • vat a ryczałt
 • własna działalność gospodarcza ryczałt
 • zaliczka na podatek ryczałt

Adres

 ul. Stryjska 24
pokój nr 14
81-506 Gdynia Redłowo
(Wejście od ul. Halickiej)

Godziny pracy

Poniedziałek-Czwartek
godziny 9.30 – 15.30

Kontakt

tel: 501 037 929
biuro@mgfinanse.pl