Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Dla kogo ryczałt? (Kto może skorzystać z ryczałtu?)

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych(ryczałt) to uproszczona forma opodatkowania, którą, mogą stosować osoby fizyczne, przedsiębiorstwo w spadku, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych. Prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2020 r. zgodnie z obecnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami mają podatnicy, którzy w 2019 r. osiągnęli przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 1.093.350 zł (250.000 euro × 4,3734 zł/euro) lub osiągnęli przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 1.093.350 zł. Przedsiębiorca, który dopiero rozpoczął działalność gospodarczą w danym roku podatkowym i nie korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej – może wybrać ryczałt bez względu na wysokość przychodów do końca tego roku.

Kto nie może skorzystać z ryczałtu? (Wyłączenia z ryczałtu)

Opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody m.in. z tytułu:

 • prowadzenia aptek
 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów)
 • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym(lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny)
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Ponadto, opodatkowania w tej formie nie można stosować do takich usług, jak m.in.: pośrednictwo w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, pośrednictwo w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metalu i chemikaliów, usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwo podatkowe.

Pełny katalog usług wyłączonych z możliwości opodatkowania ryczałtem zawarty jest w załączniku nr. 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Ryczałtu nie można stosować także w sytuacji, gdy w danym roku podatkowym była zmieniana działalność:

 • z samodzielnej na prowadzoną w formie spółki z małżonkiem
 • ze spółki z małżonkiem na prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków
 • z prowadzonej samodzielnie przez małżonka na prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka – jeżeli małżonek (lub małżonkowie) przed zmianą opłacali podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W jaki sposób dokonać wyboru ryczałtu?(Zgłoszenie ryczałtu)

Oświadczenie o wyborze ryczałtu należy złożyć najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód albo do końca roku podatkowego (jeśli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu). Oświadczenia nie musisz składać ponownie w kolejnych latach działalności. Oświadczenie możesz złożyć bezpośrednio do urzędu skarbowego lub za pośrednictwem wniosku o wpis w CEIDG.

Stawki ryczałtu

O wysokości stawki ryczałtu decyduje rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. W 2020 r. w stosunku do przychodów z działalności gospodarczej obowiązują stawki: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% oraz 3%. Jeżeli podatnik osiąga przychody opodatkowane różnymi stawkami, wysokość ryczałtu ustala się przy zastosowaniu stawki właściwej dla danego rodzaju działalności.

Podstawa opodatkowania

Ryczałt jest ustalany od przychodów. Przy ryczałcie nie można pomniejszać przychodów o koszty jego uzyskania (inaczej niż przy tradycyjnym sposobie opodatkowania). Dlatego ten sposób opodatkowania będzie korzystny dla osób, które ponoszą niskie koszty działalności.

Zasady opłacania ryczałtu

Ryczałt można opłacać miesięcznie lub kwartalnie . Miesięczne mogą płacić wszyscy podatnicy stosujący tę formę opodatkowania, natomiast ryczałt kwartalny w 2020 r. mają prawo opłacać podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2019 r. nie przekroczyły 25.000 euro, czyli 109.335 zł. O wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu podatnicy informują w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób opłacania ryczałtu ewidencjonowanego.

Zeznanie roczne ryczałtowca PIT-28

Ryczałtowcy składają zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu w roku podatkowym na formularzu PIT-28 od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Od przychodu można odliczyć:

 • zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne
 • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane w roku podatkowym
 • wydatki na cele rehabilitacyjne(tzw. ulga rehabilitacyjna)
 • wydatki na Internet(tzw. ulga internetowa)
 • darowiznę na określone cele.

Podatek ulega obniżeniu, w pierwszej kolejności, o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Można też skorzystać z ulgi dla osób osiągających dochody za granicą (tzw. ulga abolicyjna). Podatnikom płacącym podatek w tej formie przysługuje wniosek o przekazanie 1% ryczałtu na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Przy ryczałcie nie przysługuje możliwość wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem lub z dzieckiem (nie ma znaczenia brak przychodu ze źródła działalności czy też jej zawieszenie).

Zalety ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to:

 • łatwa księgowość,
 • niskie stawki podatku,
 • możliwość rozliczania się z fiskusem w okresach kwartalnych.

Wady ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to:

 • brak wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem, oraz ulgi na dzieci,
 • nie można odliczyć kosztów uzyskania przychodów,
 • nie można z tej formy opodatkowania zrezygnować w ciągu roku.

najczęściej szukane zagadnienia

 • działalność gospodarcza vat czy ryczałt
 • jak rozliczyć ryczałt miesięczny
 • jednoosobowa działalność gospodarcza ryczałt
 • jpk ryczałt
 • obliczanie podatku dochodowego ryczałt
 • opodatkowanie w formie ryczałtu
 • rozliczenie roczne ryczałt
 • ryczałt ewidencjonowany a vat
 • ryczałt ewidencjonowany ustawa
 • vat a ryczałt
 • własna działalność gospodarcza ryczałt
 • zaliczka na podatek ryczałt

Adres

 ul. Stryjska 24
pokój nr 14
81-506 Gdynia Redłowo
(Wejście od ul. Halickiej)

Godziny pracy

Poniedziałek-Czwartek
godziny 9.30 – 15.30

Kontakt

tel: 501 037 929
biuro@mgfinanse.pl